quảng cáo
cụ

Nhạc chế hay nhất

Nhạc cụ xuất hiện như thế nào? Nó có hoàn toàn gắn liền với âm nhạc cổ điển không? Thời kỳ âm nhạc của Baroque đã đưa đến một sự biến đổi...